Đại hội toàn quốc lần thứ III

Ngày 25/11/2010 tại Hà Nội, Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam đã tiến hành Đại hội toàn quốc lần thứ III

HỘI CÔNG NGHIỆP BÊ TÔNG
 VIỆT NAM


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hanh phúc


Hà Nội,  ngày 25 tháng 11 năm 2010


NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

NHIỆM KỲ III

Ngày 25/11/2010 tại Hà Nội, Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam đã tiến hành Đại hội toàn quốc lần thứ III. Tham dự Đại hội có 70 đại biểu đại diện các đơn vị Hội viên tập thể  30 Hội viên cá nhân. Các đại biểu tham dự Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II và Phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ III của BCH tại Đại hội. Giao BCH mới tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Đại hội để hoàn chỉnh thành Văn kiện chính thức của Đại hội.

2.  Thông qua Báo cáo của Ban kiểm tra tại Đại hội.

3.  Thống nhất sửa đổi một số điểm trong bản Điều lệ Hội. Giao BCH mới hoàn chỉnh bản Điều lệ có sửa đổi và báo cáo Bộ Nội vụ phê duyệt.

4.  Thông qua kết quả bầu cử BCH nhiệm kỳ III gồm 92 uỷ viên, Ban Kiểm tra gồm 3 uỷ viên và Ban Thường vụ gồm 18 uỷ viên do ông Lê Quang Hùng làm Chủ tịch. (Có danh sách kèm theo).

5.  Thống nhất về mức thu hội phí nhiệm kỳ III, cụ thể như sau:

      -   Hội viên tập thể là doanh nghiệp sản xuất lớn: 5 triệu đồng/năm

      -  Hội viên tập thể là doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ: 3triệu đồng/năm

      -  Hội viên tập thể thuộc khối các trường Viện: 2triệu đồng/năm  

6.  Thống nhất tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập Hội ( 1996-2011) vào cuối năm 2011.

Toàn thể Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Nghị quyết này

 

 

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

( ĐÃ KÝ)

Nguyễn văn Đoàn

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

( ĐÃ KÝ)

Tống Văn Nga


1.       Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ III

2.       Danh sách BCH nhiệm kỳ III

3.       Nghị quyết phân công Thường vụ BCH nhiệm kỳ III

4.       Danh sách Hội viên tập thể và hội viên liên kết nhiệm kỳ III

  

Tổng số truy cập: 641920

Số người đang online: 17

Lượt xem theo ngày: 42